Általános felhasználási feltételek

vasaroljmiskolcit.hu

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (továbbiakban ÁFF) tartalmazza a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft (továbbiakban Szolgáltató) mint közvetítő szolgáltató tulajdonát képező és üzemeltetésében lévő www.vasaroljmiskolcit.hu weboldalon (továbbiakban: Honlap) keresztül elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő általi használatának feltételeit.

A “Felhasználási Feltételeket elolvastam és elfogadom” bepipálásával elfogadja jelen ÁFF-ben foglalt rendelkezéseket és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Az ÁFF elfogadása feltétele a regisztrációnak.

Szolgáltató jogosult jelen ÁFF-et az oldal Felhasználóinak előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A tájékoztatást Szolgáltató a módosított ÁFF hatálybalépést megelőzően kellő időben Honlapján közzéteszi. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá az oldal Felhasználóival szemben, az ezt követő szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan.

Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, melyet jelen Általános Felhasználási Feltételek melléklete is tartalmaz. Szolgáltató azonban az Eladók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért nem vállal felelősséget.

DEFINÍCIÓK

Szolgáltató: Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Név:Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.
Székhely:3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.
Cégjegyzékszám:05 09 023694
Adószám:23834936-2-05

Vásárló: minden önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki érdeklődik a Honlapon megjelenített termékek iránt és kapcsolatba lép az Eladóval.

Eladó: minden természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági szervezet, kistermelő, őstermelő, aki a Honlapon regisztrál és a termékek értékesítésének elősegítéséhez kínálatát bemutatja a Honlap segítségével.

Eladó, Vásárló továbbiakban együttesen Felhasználó.

HONLAPON FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG

A Honlap célja, hogy Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató, a Honlapon keresztül felületet biztosítson ahhoz, hogy bárki, aki regisztrál a Honlapon, feltölthesse egyedi készítésű-, vagy ehhez kapcsolódó egyéb termékeit értékesítés céljából, illetve, hogy más Felhasználók ezen termékek körét a Honlap segítségével megismerjék, és kapcsolatba lépjenek az eladóval.

A termékek vásárlása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Szolgáltatótól függetlenül, az Eladó és a Vásárló között lezajló előzetes egyeztetéseknek megfelelően zajlik le.

FELELŐSSÉG

Szolgáltató a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény (Elkertv.) rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként végzi, kizárólag információ közvetítő szerepet tölt be az eladó és a vásárló között a Honlapon keresztül. Ennek megfelelően a Szolgáltató nem rendelkezik ellenőrzési lehetőséggel a meghirdetett termék valódiságára, minőségére, legalitására, és a tranzakció tényleges megvalósulására vonatkozóan, ezért az Eladó és a Vásárló között kialakult vita esetén, Vásárló mentesíti Szolgáltatót mindennemű igény, követelés és kártérítési felelősség alól. 

Ennek megfelelően a Szolgáltató nem rendelkezik ellenőrzési lehetőséggel a meghirdetett termék valódiságára, minőségére, legalitására, és a tranzakció tényleges megvalósulására vonatkozóan, ezért az Eladó és a Vásárló között kialakult vita esetén, Vásárló mentesíti Szolgáltatót mindennemű igény, követelés és kártérítési felelősség alól.

Az eladott termékek átadása és a pénzügyi teljesítés a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.-től függetlenül zajlik.

Felhasználó által közzétett tartalomért, és az azzal esetlegesen felmerülő összes vagyoni, illetve nem vagyoni kárért kizárólag Felhasználó tartozik felelősséggel. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa a Honlapon elérhetővé tett tartalom harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetett, sem közvetlen módon ne sértsék. Amennyiben harmadik személy, hatóság vagy bíróság eljárást indít, úgy a Felhasználó felel az ezzel kapcsolatban felmerülő és a Szolgáltatónak okozott valamennyi kárért, kiadásért. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen és ezen túlmenően sem.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, lehetősége van azt jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére, annak módosítására, vagy jogosult felszólítani a tartalmat feltöltőt a törlésre, módosításra.

Az Internet globális jellege miatt a Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.

Eladó vállalja, hogy az általa feltöltött termékeknek ő a tulajdonosa és azon 3. személynek nem áll fenn olyan joga mely az adásvétel meghiúsítását eredményezné.

Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

SZERZŐI JOGOK

A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogosultja a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során Szolgáltató által megjelenített valamennyi tartalomnak: ideértve többek között a Honlap szerves részét képező valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást. 

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a kereső motorjaira és egyéb internetes szoftvereire, a www.vasaroljmiskolcit.hu és a vasaroljmiskolcit.hu domainnevekre, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott hirdetéskezelő-felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Amennyiben Felhasználó vagy az oldal egyéb használója azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén fennálló jogát a Szolgáltató Honlapján keresztül nyújtott szolgáltatás igénybevételével valamely Felhasználó által hozzáférhetővé tett információ sérti, a 2001. évi CVIII. törvény13. § (1) értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt kérelmével felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. A kérelem elküldésekor Felhasználó vagy az oldal egyéb használója köteles megjelölni és hitelt érdemlően bizonyítani, hogy milyen okból kéri az adott termék eltávolítását, mely termék(ek) eltávolítását kéri illetve adja meg elérhetőségi adatait (jogosult neve, lakcíme, székhelye, telefonszáma, e-mail címe). Megalapozatlan, feltételezéseken alapuló jelzéseket Szolgáltatónak nem áll módjában figyelembe venni! Amennyiben Szolgáltató megítélése szerint megalapozottan szerzői jogsértés valósult meg, úgy az érintett termékeket inaktiválja, és eltávolítja a Honlap nyilvános felületeiről.
Amennyiben a szerzői jog jogosultja meghatalmazottja útján jár el, a képviselet ellátására feljogosító teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazást is csatolni szükséges a kérelemhez.

REGISZTRÁCIÓ

A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden, a hatályos magyar jogszabályok szerint jog- és cselekvőképes egyén számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz, majd belépéshez kötöttek.

A Honlapon létrehozható Eladói felülethez való hozzáférés feltétele az érvényes regisztráció.

A Szolgáltató által működtetett Honlapon az Eladói felülethez való hozzáférés, mint szolgáltatás kizárólag regisztrációt követően érhető el, mindazok számára, akik jog-és cselekvőképes természetes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek.

A regisztrációval az Eladó elismeri, hogy

    1. 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy, vagy
    2. nagykorú, vagy
    3. munkával megszerzett keresményével önállóan rendelkező 14. életévét betöltött kiskorú személy,
    4. gazdálkodó szervezet képviselője, aki általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós felhasználói adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A “Regisztráció” menüpontra kattintást követően megjelenő felületen (a továbbiakban: regisztrációs felület) látható adatlapot Felhasználó értelemszerűen, valós adatainak megfelelően köteles kitölteni.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja az Eladót, a regisztráció befejezésével azonnal be lehet lépni a Honlap Eladói felületére. Csak és kizárólag élő és valós email cím megadása engedélyezett, hiszen a regisztráció során Szolgáltató ellenőrzi, hogy a megadott e-mail cím valós-e.

Eladó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

A Szolgáltató oldalaira történő regisztrációval továbbá eladásra kínált termékek fotóinak feltöltésével Eladó hozzájárul, hogy a rendszerbe általa feltöltött fényképeket a Szolgáltató a Honlapokat népszerűsítő reklámcélokra felhasználhatja.

Regisztráció törlése

   1. Felhasználó jogosult a regisztrációjának törlését kérni a lábléc “Kapcsolat” menüponton belül megtalálható elektronikus bejelentő/üzenetküldő felületen keresztül elküldött kérelmével. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató haladéktalanul gondoskodik a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek az aktív rendszerből.
   2. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

ELADÓRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

Díjmentes szolgáltatások

   • regisztráció,
   • felhasználói fiók fenntartása,

Termékek feltöltése Honlapra

   1. Eladó az eladásra kínált termékeit egy egyszerű lépésben helyezheti el a Honlapon. Szolgáltató javasolja, hogy mielőtt Eladó feltöltené az eladásra kínált termékeinek fotóit, a feltöltés megkezdése előtt már legyen készen a részletes termékleírás. 
   2. Termékhez nem kapcsolódó keresőszavak, kategóriák, kulcsszavak, alkalmazott technikák és egyéb jellemzők bejelölése nem megengedett.

Fizetési és szállítási módok meghatározása

   1. Eladó maga döntheti el, hogy milyen fizetési és szállítási módokat, lehetőségeket biztosít a Vásárlók részére, melyek a Szolgáltatótól függetlenek.
   2. Az Eladó által választott fizetési és szállítási feltételek Eladónként eltérőek.
   3. Az eladott termékek kiszállítása, átadása és a pénzügyi teljesítés a Szolgáltatótól függetlenül, az Eladó és a Vásárló megállapodásának megfelelően zajlik le.

Eladó kötelezettségei

   1. Eladó a termék feltöltésével kötelezettséget vállal arra, hogy a termék megvásárlása esetén a terméket az általa, a Honlapon megjelölt állapotban, minőségben és megjelölt tulajdonságokkal adja át a Vásárlónak.
   2. Eladó az általa feltöltött termék ellenértékeként kizárólag a termék feltöltése során megjelölt árat kérheti el. A Honlapokon feltüntetett árak (mind a termék ára, mind pedig a szállítási költség) bruttó fizetendő összegek.
   3. Az Eladó nem tölthet fel olyan fényképet, ami nem az ő szellemi terméke vagy nem rendelkezik jogosultsággal a felhasználására.

Tiltott tevékenységek

   1. A termék fotóján tilos bármilyen megkülönböztető, figyelemfelkeltő felirat vagy grafika elhelyezése (pl rikító keret) A képeken kizárólag a felhasználónév apró betűs szerepeltetése a kép sarkában, valamint vízjel elhelyezése (ha a képen kizárólag a meghirdetett termék szerepel) megengedett, a terméket nem eltakaró módon, továbbá
   2. a Szolgáltatás használatával tilos minden olyan termék adásvétele és hirdetése, vagy olyan tartalom bárminemű megjelenítése, amely a hatályos jogszabályokba ütközik, vagy
 • trágár, sértő, gyűlöletkeltő, obszcén vagy félrevezető
 • alkalmas más felhasználók jó hírnevének csorbítására,
 • tilos olyan adatok közzététele, amely a Szolgáltatóra vonatkozó nem nyilvános adatok vagy bármely más cég hasonló adatát tartalmazza.
   1. A Honlapon a következő termékek árusítása különösen tiltott:
    • gyógyszer, kábítószer, egyéb tudatmódosító szerek
    • veszélyes vegyi anyag, bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag
    • hamis vagy hamisított termékek
    • termékek, amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait
    • lopott vagy jogellenes termékek
    • engedélyköteles fegyver, lőszer valamint a közbiztonságra veszélyes egyéb eszközök
    • bármely olyan termék, kötet stb., ami gyűlöletkeltésre, fajüldözésre, idegengyűlöletre adhat okot, vagy
    • bármi olyan termék, amely a Szolgáltató saját döntése alapján káros a környezetre, közbiztonság, közerkölcs veszélyeztetésére alkalmasnak tekint,
    • olyan tárgyak, eszközök, szoftverek amelyek alkalmasak a szerzői jog, vagy egyéb, szellemi alkotásokhoz való jog megsértésére
    • emberi, vagy állati szervek, szövetek
    • személyes adatokat, vagy e-mail címeket tartalmazó listák
    • ingyenes online szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek és jelszavak
    • közösségépítő oldal meghívói, e-mail címek
    • diplomamunkák, szakdolgozatok
    • pornográf anyagok vagy szexuális segédeszköz- vagy szolgáltatás továbbá
    • minden olyan termék melynek online történő értékesítését a hatályos magyar jogszabályok tiltják.

VÁSÁRLÁS MENETE

Termék kiválasztása, kapcsolatfelvétel az eladóval

Amennyiben valamely Vásárlónak megtetszik valamely Eladó terméke, Eladó Honlapon megadott elérhetőségein keresztül felveszi vele a kapcsolatot vagy használja a Honlap üzenetküldési szolgáltatását.

Adásvétel lebonyolítása

   1. Az adásvétel lebonyolítása az Eladó és Vásárló feladata, ennek részleteibe, körülményeibe a Szolgáltató semmilyen formában nem avatkozik bele.
   2. Amennyiben a Vásárló a terméket nem veszi át és ezt az Eladó a Szolgáltató felé jelzi, Szolgáltató jogosult a Vásárló felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni. Amennyiben az Eladó, a Vásárló teljesítése ellenére a terméket nem adja át vagy juttatja el a Vásárló részére, és ezt a Vásárló a Szolgáltató felé jelzi, Szolgáltató jogosult az Eladó felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, felfüggeszteni.
   3. Szavatossági és jótállási igényt Vásárló az Eladóval szemben tudja érvényesíteni, Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató, semmilyen szavatossági és jótállási időt, kötelezettséget nem vállal és nem biztosít, továbbá Vásárló, az elállási jogának gyakorlását közvetlenül Eladóval szemben gyakorolhatja, illetve a termék visszaküldésére vonatozó panaszával illetve a hatályos magyar jogszabályokból eredő jogainak érvényesítése céljából – mely őt a távollevők között kötött szerződéssel összefüggésben megillet – közvetlenül az Eladóhoz fordulhat. Szolgáltató lehetőséget biztosít, hogy amennyiben a Vásárló valamilyen oknál fogva panaszát nem képes eljuttatni Eladóhoz, közvetlenül a Szolgáltatóhoz intézze azt, aki haladéktalanul gondoskodik annak Eladóhoz való eljuttatásáról. Eladó ilyen esetben is köteles azt 15 munkanapon belül kivizsgálni és orvosolni a Vásárló panaszát.

SZOLGÁLTATÓ FELELŐSSÉGE

Szolgáltató nem felel az általa működtetett online piactéren meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért, garanciális szavatosságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért.

Szolgáltató nem felel továbbá az általa működtetett online piactéren szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a Vásárlók ténylegesen meg tudják venni, az Eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni.

Amennyiben a Honlap felületén az Eladó által közzétett tartalom jogsértő, úgy a Szolgáltató a terméket eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. Szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

A Felhasználó által a Honlapon közzétett tartalmat Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL TÁMASZTOTT TERMÉKFELTÖLTÉSI KÖVETELMÉNYEK

A vasaroljmiskolcit.hu és a vasaroljmiskolcit.hu weboldalra termék az alábbi követelmények teljesítése esetén tölthető fel:

   1. Eladásra csak olyan terméket lehet felajánlani, amelyet az Eladórészben vagy teljesen, valamely képzőművészeti, iparművészeti vagy népművészeti technika alkalmazásával saját maga készített, illetve olyan élelmiszer, melyet saját maga, házilagos eljárással készített. Ezek a termékek attól egyediek, hogy egyenként, kézzel készültek, ezért két tökéletesen egyforma darab megalkotása nem lehetséges. A termék leírásában kötelező feltüntetni, hogy pontosan mi az, amit a Felhasználó (a végtermék készítője) hozzáadott az adott alkotáshoz, és mi az, amit már készen vásárolt hozzá.
   2. Egyedi hozzáadott érték, minőség: A Honlapra csak az Eladó által kézzel készített, kellő egyedi hozzáadott értékkel rendelkező termék tölthető fel, ahol a leírásból egyértelműen kiderül, hogy milyen termékről van szó, amit az Eladó (készítő) tett hozzá a termékhez, és milyen kellék az, amit készen vásárolt hozzá. A Honlapra csak és kizárólag olyan termék tölthető fel, ami a létrehozása során rendelkezik az egyedi alkotói mozzanattal.
    • A Szolgáltató jogosult az Eladó azonosítása érdekében bekérni olyan személyes iratokat, amik megfelelően alátámasztják az Eladó személyazonosságát vagy beazonosíthatóságát.
    • A fenti eljárás befejezéséig a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az érintett terméket és vagy boltot inaktív (nyílvánosság számára nem hozzáférhető) állapotba tegye.
   3. Termékfotó: A Honlapon csak éles, színhelyes, nem rikító hátterű, harsány feliratoktól mentes fotók jeleníthetőek meg, melynek segítségével pontosan elképzelhető a termék és a részletek is jól láthatóak. Nem mellékelhető a terméklaphoz olyan fénykép, amely nem a meghirdetett terméket ábrázolja. A feltöltött fotókon minden esetben csak annyi darab termék szerepelhet, amennyire a megadott ár vonatkozik, abban az esetben is, ha több darabszám is elérhető. Ha több darab termék szerepel a fotón, akkor az árat is együttesen, az összes darabra kell megadni, és a termék leírásába bele kell írni, hogy a megadott ár a képen látható összes darabra együttesen vonatkozik.
   4. Termék címe, leírása: Fontos, hogy a leírás kimerítő legyen, vagyis a termék címéből egyértelműen következtetni tudjon a Vásárló arra, hogy mi is a termék valódi funkciója. A leírás minimálisan tartalmazza a termék méretét, funkcióját, készítésének módját, hogy az eladó pontosan mit készített rajta, milyen minta felhasználásával (saját tervezésű-e vagy sem), és egyéb releváns használati jellemzőket: hogyan tisztítható, hogyan tárolható, tehát minden olyan információt, amit egy termék mellé használati útmutatóként, tájékoztatóként szükséges megadni. A címben és a leírásban nem használható csupa nagybetűs írásmód, html kód, szimbólum, illetve a boltban található valamennyi termék kapjon megkülönböztető, egyedi nevet. Eladó vállalja, hogy a termékleírásban feltüntetett tulajdonságok a valóságnak megfelelnek. Kizárólag konkrét, valós, meglévő termék hirdethető. Az Eladó továbbá szavatosságot vállal a termék eredetéért, rendelkezésre állásáért.
   5. Mesefigurás termékek: A Honlapon nem jeleníthetőek meg közismert külföldi mesefigurás termékek (pl. Verdák, Micimackó, Thomas, stb.), csak abban az esetben, ha maga a mesefigura is egyértelműen saját készítésű: tehát például egyedileg varrott, egyedileg festett. Tipikusan nem jeleníthetőek meg például készen vett mesefigurás anyagból varrott termékek, szalvétatechnikával felvitt mesefigurás minták, és olyan mesefigurás termékek, ahol már maga a termék egyedisége sem kiemelkedő, például dekorgumiból, hungarocellből készült. Ilyen jellegű termékek csak saját tervezésű mintákkal jelenhetnek meg a vasaroljmiskolcit.hu-n és a vásaroljmiskolcit.hu-n.

Néhány tipikus termék értékesítésének speciális általános érvényű feltételei

   1. Gyermekjátékok értékesítésének feltétele:
    Az értékesített gyermekjátékoknak meg kell felelnie, a gyermekjátékok biztonságáról szóló 38/2011 NGM rendeletben (továbbiakban Rendelet) foglaltaknak.
    A rendelet értelmében, az Eladó, mint gyártó, játékot eladásra csak akkor ajánlhat fel vagy hozhat forgalomba, ha az megfelel, a rendeltetésszerű és a gyermekek szokásos viselkedését figyelembe vevő, előrelátható használata során a használók vagy más személyek, gyermekek biztonságát és egészségét nem veszélyezteti, és megfelel a Rendelet 2. számú mellékletében meghatározott különleges biztonságossági követelményeknek.
    A 3 év alatti vagy egyéb meghatározott korcsoportba tartozó gyermekek számára ajánlott játékok esetében a tervezés során a gyermek – korának megfelelő – adottságait és a felügyelő személy képességét is figyelembe kell venni.
    A játékokon feltüntetett feliratokon és a játékokhoz mellékelt használati utasításon fel kell hívni a figyelmet a játékok használata során esetlegesen felmerülő veszélyekre, a sérülések kockázatára és ezek elkerülésének módjaira. Az Eladónak a tájékoztatóban fel kell tüntetnie, hogy a játékot milyen korosztály számára ajánlja (minimális és maximális életkorát), és ahol szükséges, a játék használóinak képességére vonatkozó információt, a felhasználók minimális és maximális súlyát, valamint azt, hogy a termék jellegéből adódóan szükséges-e, hogy a használat felnőtt felügyelete mellett történjen.
    A képzőművészeti, iparművészeti vagy népművészeti technika alkalmazásával Eladó saját maga által készített gyermekjátékok értékesítése során kizárólag Eladót terheli a felelősség, hogy a hatályos jogszabályok által támasztott követelményeknek minden tekintetben megfelel.
   2. Kozmetikai termékekkel kapcsolatos rendelkezés:
    Kozmetikai terméknek minősül különösen, minden olyan anyag vagy keverék, amely azt a célt szolgálja, hogy az emberi test különböző külső részeivel (bőr, haj és testszőrzet, körmök, ajkak és külső nemi szervek) vagy a fogakkal és a szájüreg nyálkahártyájával érintkezésbe kerüljön, kizárólag vagy elsősorban azok tisztítása, illatosítása, kinézetük megváltoztatása, védelme, megfelelő állapotban tartása céljából, vagy a testszag megszüntetése érdekében.
    Az Eladó a Honlapon azzal a feltétellel árusíthatja az általa előállított kézműves kozmetikai termékeket (szappan, krém stb), hogy az általa értékesíteni kívánt termékek, és a forgalomba hozatal módja illetve feltételei (engedély megléte), mindenben megfelelnek a kozmetikai termékekről szóló az Európai Parlament és a Tanács 1223/2009/EK rendeletében (továbbiakban rendelet) foglaltaknak.
    Szolgáltató, a Honlapon az Eladó által értékesített termékek vonatkozásában, tekintettel az előzőekben leírtakra, nem vállal felelősséget, a termékek árusításából valamint a termék használatával harmadik személynek okozott bármilyen károk vonatkozásában. A kozmetikai termékek megfelelőségéért kizárólag az Eladót terheli a felelősség.
    Felhasználónak tilos olyan kozmetikai terméket értékesítenie a Honlapon, mely a Rendelet mellékletében szereplő tiltott anyagokat tartalmazza.
    Kozmetikai termék csak akkor forgalmazható, ha a tárolóedényén és csomagolásán letörölhetetlen, könnyen olvasható és jól látható formában szerepelnek a következő információk:
    • felelős személy neve vagy bejegyzett cégneve és címe.
    • a csomagolás idején fennálló névleges tartalom súlyban vagy töltési térfogatban, kivéve az öt grammnál vagy öt milliliternél kevesebbet, ingyenes mintákat és egyszeri felhasználásra szánt csomagokat tartalmazó csomagolásokat;
    • az az időpont, ameddig a kozmetikai termék megfelelő feltételek mellett tárolva megfelel eredeti rendeletetésének, és különösen megfelel a 3. cikk előírásainak (a továbbiakban: “minőségmegőrzési idő”).
    • a felhasználásra vonatkozó különleges  óvintézkedésekre vonatkozó információt;
    • a kozmetikai termék rendeltetése, kivéve, ha az egyértelműen kiderül annak megjelenéséből;
    • az összetevők felsorolása. Ezt az információt csak a csomagoláson kell feltüntetni. A felsorolást az “ingredients” kifejezés előzi meg.

“Összetevő” minden olyan anyag vagy keverék, amelyet szándékosan használnak fel a gyártás során a kozmetikai termék előállításához, melynek feltüntetése minden esetben kötelező a csomagoláson, elkerülve ezzel, hogy valaki olyan terméket vegyen meg, melynek valamely összetevőjére allergiás. Az összetevőkre vonatkozó anyagok feltüntetése a feltöltött termék leírásában is szerepeltetni szükséges.

   1. Élelmiszerek értékesítésének feltétele:
    A Honlapra kizárólag olyan termék (pl. füstölt hús, fűszer, lekvár, méz, tejtermék stb.) tölthető fel és kínálható eladásra, melyet a felhasználó saját maga, házilagos eljárással készített (azaz nem nagyüzemben gyártott).
    Az oldal használatának feltétele, hogy bármely élelmiszer értékesítése esetén az Eladó eleget tegyen a kistermelői élelmiszer-termelés, – előállítás és -értékesítés feltételeitől szóló 52/2010. (IV.30.) FVM rendeletben, a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendeletben és a vonatkozó hatályos magyar jogszabályokban foglalt feltételeknek. Amennyiben az Eladó ezen követelményeknek nem felel meg és ezzel, akár a Vásárlónak, akár a Szolgáltatónak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
    A weboldal használatával az Eladó egyértelműen kijelenti, hogy a hatályos jogszabályok által támasztott követelményeknek (pl. élelmiszerbiztonság vagy csomagolás, címkézés stb.) maradéktalanul megfelel és ezzel összefüggésben a Szolgáltatót mentesíti mindennemű felelősség alól, mely az értékesített termékkel összefüggésbe hozható. Szavatolja továbbá, hogy csak és kizárólag házilag termelt vagy előállított alapanyagból készült termékeket kínál eladásra a vegyeslmiskolcit.hu-n.
   2. A kritériumok, valamint az ÁFF elfogadásával Eladó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató, amennyiben úgy értékeli, hogy a feltöltött termékek nem felelnek meg a fent meghatározott elvárásoknak, előzetes felszólítás nélkül inaktiválhatja a szóban forgó Eladót, ermékeket, mellyel a termékek eltűnnek a Honlap nyilvános felületéről. Amennyiben Eladó ezt követően olyan terméket tölt fel az oldalra, mely a Szolgáltató által támasztott minőségi követelményeknek megfelel, Eladó kérheti Szolgáltatótól saját vasaroljmiskolcit.hu boltjának újra aktiválását.

REKLAMÁCIÓ, PANASZ

Panaszügyintézés helye

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait írásban az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő: Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. (3531 Miskolc, Győri kapu 27/A.)
Továbbá elektronikusan a Honlap láblécében található “Kapcsolat” menüponton belül megtalálható elektronikus bejelentési lapon terjesztheti elő panaszát.

Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 14.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 30 napon belül – melybe a munkaszüneti napok ideje nem számít be – érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

Panaszügyintézés ideje

Szolgáltató Felhasználó által előterjesztett kifogásokat a 14.1. pontban megadott postai címen bármikor fogadja.

JOGVITÁK

Felek a jóhiszeműség és az együttműködés polgári jogi kötelezettsége, valamint a szerződésükben meghatározottak szerint kötelesek eljárni. A Honlap használatával kapcsolatban felmerülő vitáikat a felek elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek rendezni. Továbbá, az adásvételi szerződésből eredő jogvita esetén a jogosult bíróságon érvényesítheti igényét.
A Felek a pertárgy értékétől vagy az eljárás tárgyától függően a Miskolci Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK, MELLÉKLETEK

További információkat a jelen Általános Felhasználási Feltételek alábbi mellékletei tartalmaznak:
Adatkezelési tájékoztató

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A jelen Általános Felhasználási Feltételekre és a Szolgáltató által működtetett vasaroljmiskolcit.hu weboldalra a magyar jog irányadó.

Jelen ÁFF hatályba lépésének napja 2020.
Minden jog fenntartva!
Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.