Adatvédelmi tájékoztató

Miskolci online Adventi vásár

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.

Tisztelt Érintett!

Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 13-14. cikkeiben foglaltakra, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. által szervezett online Adventi vásárral összefüggő adatkezelés egyes jellemzőiről.

 1. Az adatkezelő személye: Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. [székhely: 3531 Miskolc, Győri kapu 27/A; telefon: +36 46 412 508; e-mail: titkarsag@ifihazmiskolc.hu, cégjegyzékszám: 05-09-023694; adószám: 23834936-2-05 (továbbiakban: Kulturális Központ vagy adatkezelő)]
 2. Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetősége: e-mail cím: adatvedelem@bdolegal.hu, telefonszám: +36 1 235 30 10, cím: BDO Legal, 1103 Budapest, Kőér u. 2/A. C. ép.
 3. Az adatkezelő az érintett személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél megvalósulásához szükséges mértékbenkezeli. Az adatkezelés kapcsán az érintett személyes adatait az adatkezelő erre jogosult munkatársai ismerhetik meg. Azon munkatársak jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, akiknek munkakörükből fakadóan a konkrét személyes adatokkal valamely feladatuk van. Az adatkezelő nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve nem végez profilalkotást.
 4. Az adatkezelés a https://vasaroljmiskolcit.huhonlapon (továbbiakban: Honlap) keresztül valósul meg, így a Honlap használatával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Ha az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat nem fogadja el, kérjük, ne használja a Honlapot. A Honlapon alkalmazott sütikkel összefüggő adatkezelés kapcsán kiegészítő információkat olvashat az online felületekkel kapcsolatos adatkezelésekről[link] szóló tájékoztatóban.
 5. A Honlapon megvalósuló adatkezelések általános célja: A régióban élők kézművesek, őstermelők, művészek számára megjelenési, bemutatkozási lehetőség, illetve az érdeklődők és a termelők közötti kapcsolatfelvétel biztosítása, amellyel a Kulturális Központ a minőségi termékek gazdára találását és a helyi értékek előtérbe kerülését kívánja segíteni az adventi időszakban.
 6. Az adatkezelés az alábbi részletes információk vonatkoznak:
 7. KAPCSOLATFELVÉTEL A TERMELŐKKEL

Érintettek

Azon személyek, akik a Kulturális Központ által szervezett online adventi vásár Honlapján szereplő termelővel a Honlap űrlapján keresztül kívánják felvenni a kapcsolatot. 

Adatkezelés célja

Kapcsolatfelvétel lehetővé tétele az érdeklődő és a termelő között, az űrlapon az érdeklődő (érintett) által megadott személyes adatok továbbítása a választott termelő felé.  

Kezelt adatok köre

 • Név 
 • E-mail cím 
 • Telefonszám (a két elérhetőségi adat közül az egyik megadása kötelező)
 • Üzenet tartalma

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás. A hozzájárulás megadásával az érdeklődő hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő az érdeklődő személyes adatait közvetlen kapcsolatfelvétel céljából a termelő részére továbbítsa. 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a személyes adatokat [*]-ig tárolja / nem tárolja. 

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Az adatok megadása önkéntes. Amennyiben nem adja meg adatait, úgy a választott termelő nem tud Önnel kapcsolatban lépni. 

Adattovábbítás

A megadott személyes adatok továbbításra kerülnek a választott termelő részére.

TERMELŐI REGISZTRÁCIÓ

Érintettek

Azon személyek (termelők), akik a Kulturális Központ által szervezett online adventi vásáron megjelenési lehetőséget szeretnének, és e célból a Honlapon regisztrálnak. 

Adatkezelés célja

Érintett beazonosítása, regisztráció, termékek bemutatása, kapcsolatfelvétel lehetővé tétele. 

Kezelt adatok köre

 • Név (nyilvános lesz a Honlapon)
 • Felhasználónév (nem nyilvános)
 • E-mail cím (nem nyilvános, kivéve, ha a leírás szövege tartalmazza)
 • Telefonszám (nem nyilvános, kivéve, ha a leírás szövege tartalmazza)
 • Jelszó (regisztráció céljából)
 • Kínált termékekkel kapcsolatos adatok, leírás, fénykép (opcionális) (nyilvános lesz a Honlapon)
 • Weboldal (megadása opcionális, nyilvános lesz a Honlapon)

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás. A hozzájárulás megadásával a termelő hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a termelő nevét és a termékkel kapcsolatos információt a Honlapon nyilvánosságra hozza, valamint az érdeklődők üzeneteit a termelő elérhetőségeire továbbítsa. A termelő továbbá elfogadja a Honlapon vele, illetve a termékeivel kapcsolatban megjelent információk Facebookon, illetve egyéb közösségi oldalon való megosztásának lehetőségét. 

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a személyes adatokat [*]-ig tárolja.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Az adatok önkéntes. Amennyiben nem adja meg adatait, úgy a Honlapon nem tud regisztrálni. 

KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ADATKEZELŐVEL

Érintettek

Azok a személyek, akik a Kulturális Központtal fel kívánják venni a kapcsolatot bármely okból, a Honlap kapcsolatfelvételi űrlapjának használatával. 

Adatkezelés célja

Az érintett kérdésének megválaszolása

Kezelt adatok köre

 • Név
 • E-mail cím
 • Üzenet

Adatkezelés jogalapja

Hozzájárulás  

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelő a személyes adatokat [*]-ig tárolja.

Adatszolgáltatás kötelező vagy önkéntes jellege

Az adatok önkéntes. Amennyiben nem adja meg adatait, úgy nem tudjuk a kérdését a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül elküldeni részünkre. Amennyiben adatait a kapcsolatfelvételi űrlapon nem kívánja részünkre megadni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatos egyéb elérhetőségeinken (pl. telefonon).

Adattovábbítással kapcsolatos információk, illetve címzettek kategóriái

Az adatkezelő nem továbbítja az érintett személyes adatait harmadik (nem EU tagállamnak minősülő) országban lévő adatkezelő részére. Az adatkezelő az érintett személyes adatait esetlegesen a vele együttműködő szerződő feleknek továbbíthatja, kizárólag az érintettel, vagy a cégével kötött szerződés teljesítése érdekében. Az érintett adatai továbbá – amennyiben ez feltétlenül szükséges pl. egy jogvita kapcsán vagy egy gazdasági esemény pénzügyi, illetve számviteli megítélése érdekében – eseti jelleggel továbbításra kerülhetnek az adatkezelő által megbízott szolgáltatók részére, pl. ügyvédek, könyvvizsgálók, pénzügyi tanácsadók, akik szakmai, illetve szerződéses titoktartási kötelezettség alatt állnak. 

A Honlappal kapcsolatban adatfeldolgozást végeznek az alábbi szolgáltatok:

Tárhely.Eu Kft. 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241. – Tárhelyszolgáltató

Finetune Kft. 3530 Miskolc, Rákóczi F. u. 1. 2/1 – Fejlesztő

8. Az érintett jogai

Tájékoztatáshoz való jog: Az érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Hozzáférés joga: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Kérelemre az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az érintett másként kéri. 

Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti a pontatlan adatai helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

Hozzájárulás visszavonáshoz való jog: Az érintett bármikor jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozóan korábban megadott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Törléshez való jog: Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha

 1. azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
 2. ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak; 
 4. az adatkezelés jogellenes;
 5. azokat az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 6. az érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.

Az adatkezelő fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés

 1. az azt előíró, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
 2. jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme

céljából szükséges.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
 2. bár az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az azt kérő érintettet előzetesen tájékoztatja. 

A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az adatkezelő a érintetett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 1. a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
 2. b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

Az adatok hordozhatóságához való jog: alapján az érintett egyrészt kérheti, hogy az adatkezelőtől, ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti az adattovábbítást közvetlenül az adatkezelőtől.

Panasz benyújtásának joga: Amennyiben az érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az adatkezelő vagy az adatvédelmi tisztviselő felé a fent megadott elérhetőségek egyikén. 

Panaszával az érintett az illetékes hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha az érintett jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson található törvényszékek felsorolása és elérhetősége: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Hatályos: ……………………………..

Tisztelettel:

Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft.